Ochrana osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany súkromia stanovujú podmienky ochrany súkromia osôb využívajúcich službu eshopu www.svetchuti.eu. 

Ochrana osobných údajov

Na základe vašej registrácie na webovej stránke www.svetchuti.eu a v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“),Svet chutí s.r.o., IČO:47866217, ďalej len prevádzkovateľ, oprávnený spracúvať vaše osobné údaje uvedené pri vašej registrácii počas celej doby trvania vášho Účtu, a to na účel používanie služby eshopu www.svetchuti.eu v súlade s jej všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane zaradenia do databázy zákazníkov eshopu www.svetchuti.eu

Propagačné aktivity v rámci www.svetchuti.eu

Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete prevádzkovateľovi v súlade s § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených vo vašom Účte počas celej doby trvania vášho Účtu, a to na účel zasielania ponúk tovarov a účely vernostného programu poskytovaného prevádzkovateľom. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu neurčitú a máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vykonávať analýzy o správaní sa spotrebiteľov a návštevníkov našej internetovej stránky. Zaväzujeme sa, že osobné údaje spotrebiteľov neposkytneme tretej osobe. Spotrebiteľ však musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne v rámci sociálnych sietí alebo iných stránok, môžu byť použité treťou osobou a my za tieto informácie nenesieme zodpovednosť.

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov 

Poučenie: Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a Svet chutí, s.r.o. ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu vašich osobných údajoch vedených v našom informačnom systéme prostredníctvom emailovej adresy info@svetchuti.eu. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, ktoré poskytnete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku vášho Účtu budú vaše osobné údaje zlikvidované.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vaše osobné údaje spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že vaše osobné údaje uvedené vo vašom Účte použije len na vyššie uvedené účely.